Τα  €68.766.837 του Ταμείου ήταν κατανεμημένα  στις 31/12/2019

ως ακολούθως:

%
Ακίνητα 8,76
Μετοχές Κύπρου 0,24
Μετοχές εξωτερικού 4,94
Ομόλογα 10,58
Επενδύσεις σε D.G.F (Diversified Growth Funds)(Διεσπαρμένα Κεφάλαια Διαφορετικής Ανάπτυξης) 6,46
Επενδύσεις σε Έργα Υποδομής 2,52
Επενδυτικά Σχέδια Ασφαλειών Ζωής 0,45
Δάνεια Μελών 9,22
Μετρητά και ισοδύναμα 56,83
100,00