Το Ταμείο χρηματοδοτείται από πέραν των 580 Χρηματοδοτούσων Επιχειρήσεων και έχει στις τάξεις του πάνω από 8000 μέλη, από τα οποία τα 6109 είναι ενεργά. Το Ταμείο στήριξε τα μέλη του, στη μεγαλύτερη πρόσφατη κρίση της Κυπριακής Οικονομίας πληρώνοντας την τετραετία 2013-2016 που αποχώρισαν από το Ταμείο, κύρια λόγω τερματισμού απασχόλησης, σχεδόν 30 εκατομμύρια ευρώ.